Vitajte na stránkach Katedry chémie PdF TU v Trnave!
Zorganizovali sme Celoštátne kolo 54. ročníka Chemickej olympiády
Napísal doc. Ing. Ján Reguli, CSc.   

V dňoch 7. – 10. marca 2018 sa na Katedre chémie pod záštitou dekana PdF TU prof. PaedDr. René Bílika, CSc., konalo Celoštátne kolo 54. ročníka Chemickej olympiády v kategóriách A a EF. Celoštátne kolo sme organizovali v spolupráci so Strednou odbornou školou v Rakoviciach, v priestoroch ktorej boli účastníci ubytovaní a na ktorej prebehla teoretická časť súťaže. Najdôležitejšou úlohou organizátorov

celoštátneho kola je zabezpečiť hladký priebeh praktickej časti súťaže – tri úlohy pre 25 študentov. Túto úlohu sa podarilo bez akýchkoľvek problémov splniť kolektívu pracovníkov Katedry chémie (Ing. Veronika Hudeková, Ing. Ivona Paveleková, CSc.) pod vedením predsedníčky krajskej komisie CHO Trnavského kraja doc. Ing. Márie Linkešovej, CSc. V priebehu súťaže veľmi pomohli aj študentky magisterského štúdia učiteľstva chémie.


Na tohtoročnom celoštátnom kole sme privítali 25 súťažiacich v kategórii A (študenti gymnázií) a 22 súťažiacich v kategórii EF (študenti stredných odborných škôl s chemickým zameraním). Spolu s nimi sa na CK CHO zúčastnili aj autori súťažných úloh a predsedovia krajských komisií CHO a zástupcovia Iuventy, organizátora predmetových olympiád v SR.


Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v sobou 10. marca v aule Pedagogickej fakulty, kde účastníkov privítala prorektorka TU v Trnave doc. Ing. Viera Peterková, PhD. Prišli aj zástupcovia najvýznamnejších fakúlt, podieľajúcich sa na príprave chemikov. Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave zastupoval prodekan prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc., za Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave účastníkov pozdravil predseda Slovenskej komisie CHO doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Garantom odbornej úrovne CHO je Slovenská chemická spoločnosť, ktorú na vyhlásení zastupoval doc. Ing. Ján Reguli, CSc., ktorý je tiež vedúcim autorského kolektívu úloh kategórie A. Za predsedníckym stolom sedela aj vedúca autorského kolektívu kategórie EF Ing. Ľudmila Glosová.

Spomedzi 10 najlepších účastníkov CKCHO v kategórii A sa v priebehu troch nasledujúcich sústredení vyberú štyria reprezentanti SR na jubilejnej 50. Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa uskutoční v júli v Bratislave a v Prahe.


Najúspešnejšími súťažiacimi v kategórii EF boli 1. Slavomír Podolský (SOŠ Svit, na fotografii prvý sprava), 2. Branislav Budoš (SPŠ S. Mikovíniho B. Štiavnica) a 3. Monika Špaková (SŠ Nováky).


 

Na prvých troch miestach v kategórii A skončili 1. Martin Orságh (Gymn. J. Letricha Martin), 2. Michal Chovanec (Gymn. V. B. Nedožerského Prievidza) a 3. Peter Rukovanský (Gymn. M. R. Štefánika Nové Zámky). (Tiež sú na fotografii sprava doľava.)


 
SKÚMAJ A UČ SA – UČ SKÚMAŤ

Učiteľ pre 21. storočie

  • Baví Ťa biológia, chémia, matematika či informatika?
  • Máš pocit, že výučba prírodovedných predmetov potrebuje nový impulz?
  • Nie si spokojný s výsledkami našich študentov z prírodovedných predmetov v testoch PISA?

Potom študuj na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a staň sa NAJLEPŠÍM UČITEĽOM!

 

 
PROJEKT ExpEdícia Skús, skúmaj, spoznaj
Napísal PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.   
Štvrtok, 22 Február 2018 12:38

V dňoch 8. – 9. februára 2018 sa v priestoroch základnej školy Narnia v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie zo série školení učiteľov zapojených do projektu ExpEdícia Skús, skúmaj, spoznaj, na ktorom ako lektori participujú aj didaktici a študenti Katedry chémie PdF TU (prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., Bc. Nikola Kubíčková, Bc. Martina Hošálová, Bc. Jana Kocunová, Bc. Simona Polláková, Bc. Simona Stanková, Bc. Klaudia Olejárová, Bc. Denisa Rožeková, Bc. Dávid Dlholucký). Súčasťou programu bola návšteva induktívne vedeného vyučovania biológie a geografie, jeho analýza, predstavenie a práca s novými biologickými, chemickými, fyzikálnymi a geografickými aktivitami formou workshopov, návrhy a diskusia týkajúca sa evaluácie induktívnej činnosti žiakov, diskusia s vedením zapojených škôl a mnoho ďalších podnetných aktivít.

 

 

Viac ako 40 učiteľov malo možnosť oboznámiť sa, vyskúšať si a odniesť do svojich tried konkrétne aktivity, ktoré sprostredkúvajú prírodovedný obsah v slovenskom kontexte stále „tak trochu inak“. Učiteľ tu „nevysvetľuje“. Žiak je ten, ktorý skúma, skúša a tak spoznáva.

Čítať celý článok...
 
Príchod biouhlia na Trnavskú univerzitu

Vedecký potenciál katedry chémie sa rozširuje príchodom RNDr. Vladimíra Frištáka, PhD. o nový smer, ktorý dopĺňa výskum doc. RNDr. Martina Pipíšku, PhD. v oblasti štúdia pyrolýzy a aplikácie biouhlia. Ďalším stimulom je uzavretie memoranda medzi Trnavskou univerzitou a Austrian Institute of Technology GmbH v Tullne, ktorý predstavuje špičkové vedecké pracovisko s dlhoročným výskumom aj v oblasti prípravy pyrolýznych produktov.

 

 

Biouhlie ako pevné rezíduum vznikajúce pri pyrolýznej úprave biomasy predstavuje vďaka svojím významným materiálovým vlastnostiam (vysoká porozita, veľkosti vnútorných povrchov, značný sorpčný potenciál) významný medzník v environmentálnych technológiách, pôdnej chémii a agrárnych aplikáciách ako tzv. „green-product“. Termochemická konverzia širokej škály vstupných materiálov (poľnohospodárske odpady, odpady z drevospracujúceho priemyslu a potravinárskej výroby, čistiarenské kaly) je zväčša realizovaná za striktných anoxických podmienok pri teplotách 300-700°C. Požadované vlastnosti výstupných produktov môžu byť dizajnované na základe výberu a kombinácie biomasy ako aj podmienok pyrolýzneho procesu.

Aktuálne sa RNDr. V. Frišták venuje štúdiu spracovania čistiarenských kalov pyrolýznou úpravou a potenciálneho využitia vznikajúcich produktov ako pôdnych aditív v procese fortifikácie fosfor-deficitných pôd. Viac informácii sa môžete dozvedieť v poslednej publikácii kolektívu, ktorý vyšiel v prestížnom časopise Journal of Cleaner Production (IF 5,715):

Frišták V., Pipíška M., Soja G. Pyrolysis treatment of sewage sludge: a promising way to produce phosphorus fertilizer (2018). In Journal of Cleaner Production, 172, p.1772-1778.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617329451

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 Dopredu > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Prihlásenie01.JPG

Reklama