PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tel.: 421335939515

Funkčné miesto: odborný asistent

Vzdelanie a kvalifikačný  rast:

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava: Mgr.
  v odbore učiteľstvo chémia - environmentalistika (2000)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava: Vedecká hodnosť PhD.
  v odbore teória vyučovania chémie (2004)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava: Akademická hodnosť: PaedDr.
  v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov špecializácia chémia (2005)

Priebeh pracovných pomerov:

 • Pedagogická fakulta TU, Trnava ako interný doktorand (2000 - 2003)
 • Gymnázium AM, Trnava ako stredoškolská učiteľka (2002 - 2003)
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava vo funkcii vedecko-výskumný pracovník/odborný asistent (2003 - doteraz)

Výučba:

 • Metodológia pedagogického výskumu
 • Technika a didaktika školských chemických pokusov
 • Pedagogická prax
 • Organická chémia
 • Chémia a životné prostredie

Účasť na riešení projektov:

 • Sustain (Comenius)
 • Projekt Pri-Sci-Net (7FP)
 • Projekt Fibonacci (7FP)
 • Projekt integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu (Projekt KEGA)
 • Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní (Štátny program výskumu a vývoja)

Iné:

Publikované práce:

 • Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I., Kotuľáková, K.: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania : (IBSE v slovenskom kontexte). Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011.  138 s.  ISBN 978-80-8082-486-0.
 • Orolínová, M. Prírodovedné pojmy a médiá. In: Reguli a kol. Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011, s. 85 – 114. ISBN 978-80-8082-508-9.
 • Prokša, M., Held, Ľ., Haláková, Z., Tóthová, A., Orolínová, M., Urbanová, A., Žoldošová, K. Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. 229 s. ISBN 978-80-223-2562-2.
 • Orolínová, M. Some critical points of the minimal guidance approach in science education. In: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012, s. 88 – 95. ISBN 978-83-7271-767-2.
 • Orolínová, M., Held, Ľ. Study of Media Content in the Slovak Language Focused on Science Issues. In: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010, s. 272 – 276. ISBN 978-83-7271-636-1.
 • Orolínová, M. Kvalitatívny prístup v pedagogickom výskume. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, s. 227 – 231. ISBN 978-80-8082-182-1.
 • Orolínová, M. Miesto didaktickej transformácie na vyšších stupňoch vzdelávania. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, 134 – 140. ISBN 978-80-7041-827-7.
 • Held, Ľ., Orolínová, M. Implikácie z konštruktivistického vzdelávacieho programu pre tvorbu kurikulárnych dokumentov – príklad hustota. In: Chemické rozhľady, roč. 5, 2004, č. 5, s. 61 – 70. ISSN 1335 – 8391.
 

Prihlásenie01.JPG

Reklama