PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Publikačná činnosť
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Celý článok

Publikačná činnosť členov katedry podľa rokov

2017

Frišták, V., Micháleková-Richveisová, B., Víglašová, E., Ďuriška, L., Galamboš, M., Moreno-Jimenéz, E., Pipíška, M., Soja, G. Sorption separation of Eu and As from single-component systems by Fe-modified biochar: kinetic and equilibrium study (2017) Journal of the Iranian Chemical Society, 14 (3), pp. 521-530. (IF 1,30)

Pipíška, M., Richveisová, B.M., Frišták, V., Horník, M., Remenárová, L., Stiller, R., Soja, G. Sorption separation of cobalt and cadmium by straw-derived biochar: a radiometric study (2017) Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311 (1), pp. 85-97. (IF 0,983)

Micháleková-Richveisová, B., Frišták, V., Pipíška, M., Ďuriška, L., Moreno-Jimenez, E., Soja, G. Iron-impregnated biochars as effective phosphate sorption materials (2017) Environmental Science and Pollution Research, 24 (1), pp. 463-475. (IF 2,67)

Pipíška, M., Trajteľová, Z., Horník, M.: Compartmentalization of Co and Mn in live cells of Escherichia coli: Investigation using 60Co and 54Mn as radioindicators, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, akceptované (DOI:10.1007/s10967-017-5480-y).

Held, Ľ.: Avogadro's Hypothesis after 200 Years, Universal Journal of Educational Research, 5(10), 1718-1722, 2017. Výstup kategórie A v pedagogických vedách – profesijná databáza ERIC (DOI:10.13189/ujer.2017.051007)

Kováčová, L.: Environmental Education from the Perspective of Norwegian System of Education with Focus on Environmental Projects, Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., 57-63, 2017. ISBN: 978-80-7290-929-2.

REGULI, J. Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2. doplnené vydanie 2017. 294 str. ISBN 978-80-568-0017-1.

2016

Held, Ľ. a kol.: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. I. : K aktuálnemu stavu prírodovedného vzdelávania . Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. - 173 s., [12,50 AH]. - ISBN 978-80-8082-993-3.

Held, Ľ. a kol.: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú školu 2020. II. : Ku kľúčovým tézam obsahu prírodovedného vzdelávania . Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. - 238 s., [18,30 AH]. - ISBN 978-80-8082-994-0.

Held, Ľ.: Avogadro’s Hypothesis As a Critical Moment in Inductive Approach How to Build a Concept of Particle Composition of Gases. In: DidSci 2016. - Kraków : Pedagogical University of Cracow - Institute of Biology - Department of Education of Natural Sciences, 2016. - ISBN 978-83-8084-037-9. - online, S. 47-49.

Held, Ľ.: K didaktickej rekonštrukcii budovania predstáv žiakov o časticovej stavbe látok. In: Edukacja przyrodnicza. - Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016. - ISBN 978-83-8084-040-9. - online, S. 90-103, [1,19 AH].. - Spôsob prístupu:

Held, Ľ.: K terminologickým otázkam tvorby prírodovedného kurikula PK 2020. In: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-8082-954-4. - S. 32.

Kováčová, L.,  Held, Ľ.: Predstavy študentov učiteľstva o skleníkovom efekte. In: 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. - Praha : Nakladatelství P3K, 2016. - ISBN 978-80-87343-59-3. - S. 74-79.

Kolarovič Andrej, Käslin Alexander, Wennemers Helma: Stereoselective synthesis of 3-substituted indolines, New Trends in Chemistry, 4 November 2016, PF UPJŠ, Košice; IL III); ISBN 978-80-8152-457-8.

Sivák Ivan, Berkeš Dušan, Kožíšek Jozef, Kolarovič Andrej: Chromatography-free stereoselective synthesis of (R)-3-benzylpiperidine, Tetrahedron Letters, 57 (10), 1079-1082, 2016.

HORNÁČKOVÁ, A., LINKEŠOVÁ, M. Jednoduché pokusy s minerálmi. In Edukacja przyrodnicza. (ed. Piotr Bieniek) Krakov : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016, s. 201 – 214. ISBN 978-83-8084-040-9.

LINKEŠOVÁ, M., PAVELEKOVÁ, I., KNAP, R. Funkčné technologické modely historických výrobných zariadení a ich didaktické využitie. Výroba cukru z cukrovej repy. Súčasný stav vyučovania chémie a jeho smerovanie / Mária Linkešová, Ivona Paveleková, Róbert Knap.
In: Edukacja przyrodnicza. - Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2016. - ISBN 978-83-8084-040-9. - online, S. 188-200, [1,01 AH].. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13682.pdf

LINKEŠOVÁ, M., PAVELEKOVÁ, I., KNAP, R. Functional Technologic Models of Historical Processing Devices and Their Didactic Use 3. Production of Sugar. In: DidSci 2016. - Kraków : Pedagogical University of Cracow - Institute of Biology - Department of Education of Natural Sciences, 2016. - ISBN 978-83-8084-037-9. - online, S. 98-100. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13441.pdf

LINKEŠOVÁ, M., PAVELEKOVÁ, I., KNAP, R. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie. Výroba cukru z cukrovej repy. In: DidSci 2016. - Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016. - S. P23.

LINKEŠOVÁ, M., PAVELEKOVÁ, I., KNAP, R. Functional technologic models of historical processing devices and their didactic use : 3. Production of sugar. In: DidSci 2016. - Krakow : Pedagogical University of Cracow, 2016. - S. 63.

Frišták, V., Graser, M., Pipíška, M., Micháleková-Richveisová, B., Soja, G. Pyrolysis products as soil fertilizers: Screening of potentially hazardous aromatic compounds (2016) Nova Biotechnologica et Chimica, 15 (1), pp. 35-46.

Koprdová, A., Pipíška, M., Durešová, Z., Matušíková, I., Horník, M.: Analysis and autoradiographic imaging of the effect of chemical speciation on metals transport in vascular plants In: Biotechnology & metals. - Košice : Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS - Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2016. - ISBN 978-80-89883-02-8. - S. 33-34.

REGULI, J. Controversial Socio-scientific Issues in Chemistry Teachers’ Education. Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, Pedagogical University, Kraków, Poland, June 29th – July 1st, 2016, str.130 – 133. ISBN 978-83-8084-037-9.

REGULI, J., PAVELEKOVÁ I. Bezpečnosť a regulácia potravinárskych aditív.  Biológia, ekológia, chémia. 20 (3) 47-49 (2016). ISSN 1338-1024.

REGULI, J. Spotrebiteľská chémia ako príspevok k príprave chemicky gramotných učiteľov chémie. 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. Praha : PřF UK 2016, str. 20 – 23. ISBN 978-80-87343-59-3.

REGULI, J. Čo ďalej s chemickou olympiádou? Biológia, ekológia, chémia 20 (4), 43-46 (2016); ISSN 1338-1024.

REGULI, J., ČIČMANSKÁ, L. (Re)construction of Students’ Conceptions about Chemical Equilibrium by Peer-Led Team Learning. ECRICE 2016. 13th European Conference on Research in Chemical Education, Barcelona 7 – 10 September. Book of Abstracts. p. 171..


2015

Held, Ľ.: Wykorzystanie zapomnianych informacji naukowych w obecnych i przyszłych programach nauczania przedmiotów przyrodniczych .In: Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia?. - Kraków : Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie, 2015. - ISBN 978-83-7271-967-6. - S. 15-26, [0,69 AH].

Held, Ľ.: Rekonštrukcia kurikula a výskumné aktivity žiakov / Ľubomír Held.
In: Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015. - ISBN 978-80-8118-142-9. - CD ROM, S. 99-108.

Schubertová, R.,  Held, Ľ.: Redefinícia mólu - pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie. In: Scientia in educatione. - ISSN 1804-7106. - Vol. 6, no. 2 (2015), p. 121-129.

Held, Ľ.: Mobilná analytika pri výskumných aktivitách žiakov. In: Didaktika chemie a její kontexty. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. - ISBN 978-80-210-7954-0. - CD ROM, S. 31-35.

LINKEŠOVÁ, M., KURUSOVÁ, H. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 1. Výroba mydla. Biológia, ekológia, chémia, 2015, roč. 19, č. 1, s. 23 – 28. ISSN 1338-1024.

LINKEŠOVÁ, M., RUŠČANČINOVÁ WOROBELOVÁ, M. Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 2. Výroba železa. Biológia, ekológia, chémia, 2015, roč. 19, č. 3, s. 17. ISSN 1338-1024.

REGULI, J., PAVELEKOVÁ, I. Spotrebiteľská chémia. Trnava : PdF TU 169 str. ISBN 978-80-8082-861-5. Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12223.pdf.

REGULI, J., PAVELEKOVÁ, I. R a S vety už neplatia, nastúpil systém GHS. Biológia, ekológia, chémia. 19 (4) 21-24  (2015), ISSN 1338-1024.

REGULI, J. Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2015. 278 str. ISBN 978-80-8082-868-4.

REGULI, J. Equilibrium between chemical knowledge and teaching skills in pre service teachers’ education. 6th Eurovariety in Chemistry Education : Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability. Tartu 30.6. – 1. 7. 2015. str. 46 – 47. ISBN 978-9949-9654-2-7.

REGULI, J. 10 rokov Komunikácie vedy v príprave učiteľov chémie. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie Didaktika chemie a její kontexty. Sborník příspěvků z konference 20. – 21. 5. 2015. Brno : Masarykova univerzita 2015. str. 156 – 161. ISBN 978-80-210-7954-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P21079962015.

REGULI, J. 10 rokov spotrebiteľskej chémie v príprave učiteľov chémie. ChemZi 11 (1), 96-97 (2015). ISSN 1336-7242.


2014

Held, Ľ.: Udržateľnosť všeobecného prírodovedného vzdelávania. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. Století. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. - ISBN 978-80-7435-417-5. - S. 21-25.

Held, Ľ.: Induktívno-deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. - 67 s., [4,05 AH]. - ISBN 978-80-8082-787-8.

Held, Ľ.: Modelovanie látky - induktívny prístup. In: Nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych od przedszkola do studiów wyższych. - Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014. - ISBN 987-83-7271-881-5. - S. 117-120.

Katarína Kotuľáková, Mária Orolínová: Inquiry based science education in continual professional development program of in-service teachers. In: Science education research for evidence-based teaching and coherence in learning. - Nicosia : European science education research association, 2014. - ISBN 978-9963-700-77-6.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková: Je úroveň vedomostí súčasných adeptov učiteľského povolania vyššia ako stredoškolákov so zvýšeným záujmom o chémiu? In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. Století. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. - ISBN 978-80-7435-417-5.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková: Základy chémie pre učiteľov biológie. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta, 2014. - online, 94 s., ISBN 978-80-8082-795-3.

Reguli, J.: Jane Marplovú pozná asi každý. Kto ale pozná Jane Marcetovú? Biológia, ekológia, chémia 17 (3), 17-20 (2013) ISSN 13358-1024.

Reguli, J.: Neprekonaná popularizátorka vedy. Chem. Listy 108 (8), 799 (2014). ISSN 0009-2770.

Reguli, J.: Stačí jedna stredoškolská chémia? Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie, XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 15. – 17. 9. 2014, str. 95-102. ISBN 978-80-7435-417-5.

Reguli, J.: Vedecké hračky v príprave učiteľov chémie. Biológia, ekológia, chémia 17 (3), 25-30 (2013) ISSN 13358-1024.

Reguli, J., Orolínová M., Kotuľáková, K.: Spolupráca novín so školami. Atraktívne hodiny chémie a výchova žiakov k práci s informáciami. Media4u Magazine 11 (1), 17-25 (2014). ISSN 1214-9187. dostupné na http://www.media4u.cz/

Reguli, J.: Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A Chemickej olympiády. 358 str. 2014. ISBN 4978-80-8082-782-3.


2013

Bronerská, J.: Students’ experimental activity from teachers’ points of view, Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XI., 113-121, 2013. ISBN: 978-80-7290-763-2.

Cepková, L. Identifikácia obsahu žiackych predstáv o pojme „chemická rovnováha“ – prekurzor k implementácii PLTL. Aktuální problémy disertačních prací Oboru didaktika chemie : Sborník příspěvků. 17. – 18. 10. 2013 Olomouc, s. 75.

Cepková, L. Riešenie problému - jadro vzdelávacej koncepcie Peer-Led Team Learning (PLTL). Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta - Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, 2013, s. 43-56. ISBN 978-80-223-2582-0.

Katarína Kotuľáková: Didaktické stvárnenie problematiky životných prejavov mikroorganizmov na ISCED 2. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. - ISBN 978-80-557-0546-0. - S. 128-133.

Katarína Kotuľáková: Learning science process skills via CPD design module. In: HSCI2013. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-989-98032-2-0. - online, s. 298-303.

Katarína Kotuľáková: Teachers’ focus on pupil´s prior conceptions in inquiry-based teaching. In: Review of science, mathematics and ICT education. - ISSN 1791-261X. - Vol. 7, no. 2 (2013), p. 53-71.

Ľubomír Held: K metodologickým problémom dizertačných prác v teórii chemického vzdelávania. In: Aktuální problémy disertačních prací oboru didaktika chemie. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. - ISBN 978-80-244-3776-7. - online, s. 7-21.

Ľubomír Held: Úskalia deduktívnej výučby chémie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. - ISBN 978-80-557-0546-0.

Mária Orolínová: Classification and measurement as a tool for inquiry-based approach in science education. 2013 In: HSCI2013. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-989-98032-2-0. - online, s. 106-110.

Mária Orolínová: Predpoklady študentov učiteľstva a akademických a výchovných predmetov na Trnavskej univerzite pre realizáciu vlastného výskumu. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III.. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Banská Bystrica, 2013. - ISBN 978-80-557-0546-0. - S. 154-158.

Monika Mĺkva, Ľubomír Held: Miskoncepcie pojmov organickej chémie u absolventov základných škôl po školskej reforme na Slovensku. In: Scientia in educatione. - ISSN 1804-7106. - Roč. 4, č. 2 (2013), s. 3-19.

Reguli, J.: Ako prispievajú k miskoncepciám učebnice chémie. Biológia, ekológia, chémia 17 (2), 32-33 (2013) ISSN 13358-1024.

Reguli, J.: Fyzikálna chémia v úlohách CHO a MCHO. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie. Donovaly 29. – 31. 5. 2013. str. 139-143. ISBN 978-80-5570-546-0.

Reguli, J.: Chémia pre chemikov verzus chémia pre nechemikov? Môže byť obsah predmetu chémia rozdielny na rôznych stredných školách? ChemZi 9 (1), 118-119 (2013). ISSN 1336-7242.

Reguli, J.: Science Toys and Interactive Exhibits in Chemistry Teachers’ Education. HSCI2013. Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science. Košice, (Costa M.F., Dorrío B.V., Kíreš, M. (eds.)). 2013, 1-5 July. Pp.250-254. ISBN 978-989-98032-2-0.


2012

Cepková, L, Reguli, J.: PLTL (Peer-led Team Learning) ako prostriedok aktivizácie žiakov vo vyučovaní chémie. Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. Sborník přednášek z mezinárodního semináře doktorského studia. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s.36-40. ISBN 978-80-210-5908-5.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Porovnanie výsledkov testovania vedomostí z chémie žiakov českých a slovenských ZŠ. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8082-541-6. - S. 236-240.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (6). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 1 (2012), s. 36-37.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (7). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 2 (2012), s. 49-50.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (8). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č, 3 (2012), s. 41-43.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (9). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 4 (2012), s. 40-42.

Katarína Kotuľáková, Mária Orolínová: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania ako súčasť kontinuálneho vzdelávania učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. - ISBN 978-80-8084-941-2. - CD-ROM, s. 151-160.

Katarína Kotuľáková: Analýza postupov učiteľa pri formulácii predpokladov vo výskumne ladenej koncepcii. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8082-541-6. - S. 47-53.

Katarína Kotuľáková: Revealing and reflecting on students prior concepts about phenomenon in inquiry based teaching practice. In: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. - Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. - ISBN 978-83-7271-767-2. - S. 47-53.

Ľubomír Held: Skúsenosti a perspektívy implementácie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania na Slovensku a okolitých krajinách. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8082-541-6. - S. 37-41.

Ľubomír Held: Sú chyby v prírodných vedách a v prírodovednom vzdelávaní prípustné? In: Bledy w nauczaniu przedmitów przyrodniczych. - Kraków : Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012. - ISBN 978-83-72-71-709-2. - S. 26-30.

Ľubomír Held: Tradície a perspektívy induktívneho vzdelávania (v strednej Európe). In: Badania w dydaktyce chemii. - Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. - ISBN 978-83-7271-766-5. - S. 49-61

Mária Linkešová, Helena Kurusová: Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 2. výroba mydla. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8082-541-6. - S. 289-294.

Mária Linkešová, Helena Kurusová: Predstavovanie nových materiálov a technológií na hodinách chémie. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8082-541-6. - S. 289-294.

Mária Linkešová, Miroslav Serátor: Krátky výlet do histórie chémie : 2. Časť: Vývoj chémie v 20. storočí dokumentovaný udelenými Nobelovými cenami. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč.16, č. 3-4 (2012), s. 22-26.

Mária Linkešová: Anfänge des Chemieunterrichts an der Tyrnauer Universität. In: Die Tyrnauer Univesität im Licht der Geschichte. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-83-7490-479-7. - S. 293-307.

Mária Linkešová: Začiatky vyučovania chémie na Trnavskej univerzite. 2012

Mária Linkešová: Začiatky vyučovania chémie na Trnavskej univerzite. In: Trnavská univerzita vo svetle dejín. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-83-7490-480-3. - S. 257-268.

Mária Orolínová: Plánovanie a realizácia vyučovacej jednotky s výskumným dizajnom. In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8082-541-6. - S. 54-60.

Mária Orolínová: Some critical points of the minimal guidance approach in scince education. In: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych. - Kraków : Pedagogical university of Kraków, 2012. - ISBN 978-83-7271-767-2. - S. 88-95.

Monika Mĺkva, Ľubomír Held: Demonštrácia prvkov výskumne ladenej koncepcie v projekte FAST na príkladoch organickej chémie. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - ISBN 978-80-210-5908-5. - S. 86-98.

Reguli J. Didaktici chémie sa opäť stretli v Smoleniciach. Biológia, ekológia, chémia 16 (3-4), 26-27 (2012).

Reguli, J. Dziaková, M.: Spoluzodpovednosť priemyslu za obraz chémie a stav chemického vzdelávania. Chem. Listy 106 (6), 524 (2012).

Reguli, J. Komunikácia vedcov s verejnosťou a školami. Biológia, ekológia, chémia 16 (3-4), 30-31 (2012)

Reguli, J. Tribológia – veda, ktorá vznikla na objednávku. Biológia, ekológia, chémia 16 (2), 28-29 (2012).

Reguli, J., Haluza, M., Urbanová, M.: Predstavovanie nových materiálov a technológií na hodinách chémie. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Zborník z medzi­národnej vedeckej konferencie. Smolenice, 15. – 17. október 2012, str. 269 – 274. ISBN 978-80-8082-541-6.

Reguli, J., Orolínová, M. Chémia okolo nás : Organická chémia. Sme v škole : Pracovný zošit denníka SME pre žiakov gymnázií. Bratislava : Vydavateľstvo Petit Press, 2012. 36 strán.

Reguli, J., Orolínová, M., Kotuľáková, K. Chémia okolo nás (2) : Organická chémia. Sme v škole : Pracovný zošit denníka SME pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Bratislava : Vydavateľstvo Petit Press, 2012. 36 strán.

Zuzana Beníčková, Ľubomír Held: Theoretical sources of the study of pupils´ understanding of scientific terminology. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - Brno : Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Katedra chemie, 2012. - ISBN 978-80-210-5908-5. - S. 20-25.

Zuzana Slivová, Ľubomír Held: Development of chemical bonding concept in history of science in connection to comparative curriculum analysis. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - ISBN 978-80-210-5908-5. - S. 139-148.


2011

Iveta Juricová: Prírodovedné vzdelávanie podľa ISCED 1. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 15, č. 4 (2011), s. 2-3.

Iveta Juricová: Smerovanie primárneho prírodovedného vzdelávania. In: Biologie, chemie, zeměpis. - ISSN 1210-3349. - Roč. 20, č. 3x (2011), s. 336-339.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Hodnotenie efektivity e-learningu vo vyučovaní chemických disciplín. In: Biologie, chemie, zeměpis. - ISSN 1210-3349. - Roč. 20, č. 3x (2011), s. 263-267.

Ivona Paveleková, Viera Peterková: Majú obézni rodičia obézne deti? In: Škola a zdraví pro 21. století. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. - ISBN 978-80-210-5524-7. - S. 169-176.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (1). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 8 (2011), s. 32-33.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (2). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 9 (2011), s. 44-45.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (3). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Vol. 9, no. 10 (2011), p. 46-47.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (4). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 11 (2011), s. 51-52.

Ivona Paveleková: Analytická chémia v priemyselnej praxi (5). In: ATP Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 12 (2011), s. 40-42.

Ivona Paveleková: Toxikológia a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu. Trnava : PdF TU, 2011. - online, [196 s.]. - ISBN 978-80-8082-433-4.

Ján Slanicay: Madam Curie v Trnave alebo Chémia v tme I. časť. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 27-29.

Ján Slanicay: Madam Curie v Trnave alebo Chémia v tme II. Časť. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 15, č. 4 (2011), s. 26-33.

Jana Chmurová, Iveta Juricová: Trieda plná malých výskumníkov. In: Dobrá škola. - ISSN 1338-0338. - Roč. 3, č. 3 (2011), s. 13.

Jana Chmurová, Iveta Juricová: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE) v praxi. In: Medzinárodná vedecká elektronická konferencia pre doktorandov, vedeckých pracovníkov a mladých vysokoškolských učiteľov. - Prešov : Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove, 2011. - ISBN 978-80-555-0482-7. - S. 470-477.

Jana Chmurová, Ľubomír Held: Invisible factors of school catering. In: School and Health 21. - Brno : Masarykova univerzita a MSD, 2011. - ISBN 978-80-210-5721-0. - S. 193-200.

Jana Chmurová: Ovplyvňuje typ školy postoj k stravovaniu? In: Biologie, chemie, zeměpis. - ISSN 1210-3349. - Roč. 20, č. 3x (2011), s. 331-335.

Jarmila Kmeťová, Ľubomír Held: Reforma vyučovania chémie na Slovensku a konfrontácia s prírodovedným vzdelávaním v Európe. In: ChemZi. - ISSN 1336-7242. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 68.

Karol Klobušický, Ľubomír Held: Small polemics about personal attitudes of primary school children towards nature.2011

Katarína Kotuľáková: Pokus o zovšeobecnenie genézy fungovania vedeckého pojmu mimo vedeckej komunity. In: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. - Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - ISBN 978-80-8082-508-9. - S. 115-128.

Ľubomír Held a kolektív: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania. (IBSE v slovenskom kontexte). Trnava : PdF TU a TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011. ISBN 978-80-8082-486-0

Ľubomír Held: Charakter výskumného problému, štruktúra učebných úloh a klasifikácia pokusov v teórii chemického vzdelávania. In: Biologie, chemie, zeměpis. - ISSN 1210-3349. - Roč. 20, č. 3x (2011), s. 17-23.

Ľubomír Held: Chemická performancia ako forma komunikácie vedy s verejnosťou. In: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. - Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - ISBN 978-80-8082-508-9. - S. 156-159.

Ľubomír Held: Konfrontácia koncepcií prírodovedného vzdelávania v Európe. In: Scientia in educatione. - ISSN 1804-7106. - Roč. 2, č. 1 (2011), s. 69-79.

Mária Linkešová, Monika Worobelová: Funkčné technologické modely historických výrobných zariadení a ich didaktické využitie. 1. šachtová pec na výrobu železa. In: Biologie, chemie, zeměpis. - ISSN 1210-3349. - Roč. 20, č. 3x (2011), s. 84-88.

Mária Linkešová: História Nobelových cien. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 15, č. 4 (2011), s. 15-20.

Mária Linkešová: Chémia v dejinách. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - 1 CD-ROM, [407 s.]. - ISBN 978-80-8082-442-6.

Mária Orolínová, Ľubomír Held: Didaktika prírodných vied na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. In: Interdisciplinárny dialóg odborových didaktík. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU, 2011. - ISBN 978-80-8084-690-9.

Mária Orolínová: Prírodovedné pojmy a médiá. In: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. - Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011. - ISBN 978-80-8082-508-9. - S. 85-114.

Paveleková Ivona: Súvisí sledovanie reklamy so stravovacími návykmi školskej mládeže? In: Anotace. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - ISBN 978-80-210-5532-2. - S. 43.

Peter Marianyi, Mária Orolínová: Zelené pneumatiky. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 15, č. 3 (2011), s. 21-24.

Radoslav Kvasničák, Ľubomír Held: Inovatívna metóda výučby biológie (ekológie) žiakov základných škôl. In: Didaktika. - ISSN 1338-2845. - Roč. 2, č. 5 (2011), s. 24-30.

Reguli, J. a kol. Veda, komunikácia, verejnosť, škola. Trnava : TYPI Universitatis Tyrnaviensis, 2011. 200 str. ISBN 978-80-8082-508-9.

Reguli, J. Fyzikálna chémia. Študijné materiály pre Letnú školu chemikov, 2. ročník (kat. B). PdF TU, Trnava, 2011, 24 str.

Reguli, J. Fyzikálna chémia. Študijné materiály pre Letnú školu chemikov, 1. ročník (kat. C). PdF TU, Trnava 2011, 32 str.

Reguli, J. Úlohy z fyzikálnej chémie. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie. Celoštátne kolo 47. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 12 (1), 16-25 (2011); ISSN 1335-8391.

Reguli, J. Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 48. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 11 (3), 136-1427 (2011); ISSN 1335-8391.

Reguli, J., Konečná, I. Ako dosiahnuť, aby si vedci s verejnosťou lepšie rozumeli? In Biologie, chemie, zeměpis 20 (3x), 132-136 (2011). ISSN 1210-3349. (Chemické vzdělávání v teorii a praxi – Materiály z mezinárodní konference o výuce chemie, Plzeň, 15. – 17. 6. 2011)

Reguli, J.: Čo by mali vedci vedieť o komunikácii s verejnosťou? ChemZi 7 (13), 114 (2011).ISSN 1336-7242.

Reguli, J.: PISA a perspektíva Slovenska. Biológia, ekológia, chémia 15 (1), 27-29 (2011).

Reguli, J.: TRNAVA, vystupovať! Biológia, ekológia, chémia 15 (1), 18-19 (2011).

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Alcoholism as a Social and biological Problems. In: School and Health 21. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. - ISBN 978-80-210-5524-7. - 157-165.

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Alkoholizmus ako spoločenský a biologický problém. In: Škola a zdraví pro 21. století. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. - ISBN 978-80-210-5524-7. - S. 151-159.

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Do Have Obese Parents Obese Children? In: School and Health 21. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011. - ISBN 978-80-210-5524-7. - S. 175-182.

Viera Peterková, Ivona Paveleková: Možnosti využitia elektronických testov vo vyučovaní chémie. In: Biologie, chemie, zeměpis. - ISSN 1210-3349. - Roč. 20, č. 3x (2011), s. 274-278.


2010

Ľubomír Held, Zuzana Beníčková. Science Education in Canadian School System. In: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. - Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. - ISBN 978-83-7271-636-1. - S. 158-162.

Mária Orolínová, Ľubomír Held. Study of Media Content in the Slovac Language Focused on Science Issues. In: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. - Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. - ISBN 978-83-7271-636-1. - S. 272-276.

Kristína Žoldošová, Ľubomír Held. Supporting an implementation of inquiry based science education via involvement of scientific community. In: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. - Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. - ISBN 978-83-7271-636-1. - S. 415-423.

Ľubomír Held. Význam histórie chémie pre chemické vzdelávanie. In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Roč. 104, č. 6 (2010), s. 547.

Eva Kostolányiová a Ľubomír Held. Pokus o vytvorenie konštruktivistického poňatia tematického celku redoxné deje = Attempt to create constructivist notion of thematic unit redox actions . In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN [978-80-7435-018-4]. - [6 s.].

Monika Gergelyová, Ľubomír Held. Pokus o vytvorenie „prirodzeného“ postupu výučby kyselín a zásad v základnej škole. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX.. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN 978-80-7041-827-7. - S. 129-133.

Ľubomír Held, Zuzana Slivová. Satisfaction of Slovak science teachers with their initial training. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-426-6. - S. 78-83.

Janka Kovačovská, Ľubomír Held. Študentská učebnica chémie-prečo nie? In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. - ISBN 978-80-8118-015-6. - S. 176-178.

Ľubomír Held, Katarína Kotuľáková. Kompetencie - aktuálny didaktický, kultúrny a jazykový problém. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. - 28. 5. 2010. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 11-18.

Katarína Kotuľáková et al. Možnosti uplatnenia výskumne ladenej koncepcie vyučovania v nižšom sekundárnom prírodovednom vzdelávaní. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. - 28. 5. 2010]. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010), s. 93-100.

Monika Gergelyová, Ľubomír Held. Prístupy k učivu o kyselinách a zásadách z hľadiska budovania kompetencií žiakov. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. - 28. 5. 2010]. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010), s. 209-214.

Eva Kostolányiová, Ľubomír Held. Overenie navrhnutej koncepcie výučby redoxných dejov. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. - 28. 5. 2010]. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 235-240.

Ľubomír Held. Netradičné učebnice prírodovedných predmetov. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. - ISBN 978-80-8118-015-6. - S. 148-152.

Ľubomír Held. Z teórie konštrukcie obsahu vzdelávacích situácií = From the theory of educational situation content construction. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN 978-80-7435-018-4. - S. 9-10.

Monika Gergelyová a Ľubomír Held. Pracovné listy k téme kyseliny, zásady, soli a ich overenie vo výučbe = worksheets from topic acid, base and salt, and its verification in education. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN [978-80-7435-018-4]. - [10 s.].

Monika Gergelyová a Ľubomír Held. Pracovné listy k téme kyseliny, zásady, soli a ich overenie vo výučbe = worksheets from topic acid, base and salt, and its verification in education. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN [978-80-7435-018-4]. - [10 s.].

Ján Reguli. Výchova žiakov k práci s informáciami. Projekt „Sme v škole“ – zošit „Chémia okolo nás“. = Cooperation of Daily Newspaper and Schools - Education of Pupils to Work with Information : projekt „Sme v škole“ – zošit „Chémia okolo nás“. In: Media4u Magazine. - ISSN 1214-9187. - Roč. 7, č. X3 (2010), s. 162-166.

Jana Braniša, Ján Reguli. O pripravenosti žiakov realizovať chemické experimenty prostredníctvom počítača = How pupils are prepared for computer controlled chemical experiments. In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - ISBN [978-80-7435-018-4]. - [S. 1-7].

Ján Reguli, Katarína Bogárová. Vzťah slovenských chemikov ku komunikácii s verejnosťou. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-426-6. - S. 228-233.

Ján Reguli. Komunikácia vedcov s verejnosťou – história, súčasnosť a perspektívy. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní: Bratislava 26. -28. 5. 2010]. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 259-266.

Jana Braniša, Ján Reguli. Realizácia kvantitatívnych pokusov na ZŠ pomocou prenosného počítača LabQuest. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. - 28. 5. 2010]. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11, 5. mimoriadne číslo (2010), s. 193-200.

Ján Reguli. Projekt SME v škole – zošit chémia okolo nás (spolupráca novín so školami – výchova budúcich čitateľov). In: Aktuální trendy ICT ve výuce chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-082-5. - S. 35-36.

Jana Braniša, Ján Reguli. Labquest - nový pomocník v školskom laboratóriu. In: Aktuální trendy ICT ve výuce chemie. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. - ISBN 978-80-7435-082-5. - S. 68-69.

Ján Reguli. Úlohy z fyzikálnej chémie : chemická olympiáda - kategória A - 46. ročník - školský rok 2009/2010, Celoštátne kolo. In: Chemické rozhľady. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 13-16.

Ján Reguli. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie : chemická olympiáda - kategória A - 46. ročník - školský rok 2009/2010, Celoštátne kolo. In: Chemické rozhľady. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11, č. 1 (2010), s. 17-22.

Ján Reguli. Úlohy z fyzikálnej chémie : chemická olympiáda - kategória A - 46. ročník - školský rok 2009/2010, Študijné kolo. In: Chemické rozhľady. - ISSN 1335-8391. - Roč. 10, č. 3 (2009), s. 158-164.

Mária Linkešová . Kapitoly z histórie chémie . 2. prepracované vydanie. – Trnava: PdF Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - 111 s. - ISBN 978-80-8082-399-3.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie zlata : kapitola druhá: Ťažba zlata. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 13, 1-2 (2009), s. 27-30.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie zlata : kapitola tretia: Zlato a chémia. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 13, 3-4 (2009), s.21-24.

Mária Linkešová, Alžbeta Hornáčková. Kapitoly z histórie zlata : kapitola štvrtá: História slovenského zlata. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 13, č. 3-4 (2009), s. 25-30.

Mária Linkešová. Kapitoly z histórie zlata : kapitola prvá: Počiatky zlatej histórie. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 13, č. 1-2 (2009), s. 23-26.

Mária Linkešová, Martina Mozoláková. Oblátky. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 14, č. 4 (2010), s. 26-30.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Využitie programu Hot Potatoes pri testovaní vedomostí z biológie = Using of the Programme Hot Potatoes in knowledge testing in Biology. In: Media4u Magazine. - ISSN 1214-9187. - Roč. 7, č. 4 (2010), s. 108-111.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Evaluation of BMI in the selected sample of Trnava university students. In: School and Health 21, 2010. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5260-4. - S.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Lifestyle selected sample of high school youth. In: School and Health 21, 2010. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5260-4. - S. 293-301.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Posúdenie BMI vo vybranej vzorke študentov Trnavskej univerzity v Trnave. In: School and Health 21. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. - ISBN 978-80-210-5259-8. - S. 285-291.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Životný štýl vybranej vzorky stredoškolskej mládeže. In: School and Health 21. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2010. - ISBN 978-80-210-5260-4. - S. 281-289.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Analysis of Effectivity of E-learning in Environmental Education = Analýza efektivity využitia e-learningu v environmentálnom vzdelávaní. In: XXII. DIDMATTECH 2009. - Trnava-Komárno : Trnava University-Trnava, J. Seyle University-Komárno, 2010. - ISBN 978-80-8122-006-7. - S. 301-306.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Možnosti využitia elektronických testov vo vyučovaní odborných predmetov = Possibilities of using of electronic tests for teaching specialist subjects. In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-400-6. - S. 130-136.

Ivona Paveleková, Viera Peterková, V. Súvisí šikanovanie s obezitou? In: Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010. - ISBN 978-80-86620-22-0. - S. 27.

Ivona Paveleková. Analytická chémia : pre študentov pedagogických fakúlt. [1. vyd.]. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. - 134 s. - ISBN 978-80-8082-388-7.

Mária Orolínová. Biológia, ekológia, chémia - prehľad publikovaných tém v rokoch 1996 až 2009. In: Chemické rozhľady : [Medzinárodná konferencia DIDCHEM 2010: Aktuálny stav a vývojové trendy vo vyučovaní chémie: Bratislava 26. - 28. 5. 2010]. - ISSN 1335-8391. - Roč. 11., 5. mimoriadne číslo (2010), s. 331-332.

Mária Orolínová. Profil časopisu Biológia ekológia chémia 1996 – 2009. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 14., č. 2 (2010), s. 32-33.

Katarína Kotuľáková. Study of generation differences in science concepts outside a science community. In: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych. - Kraków : Pedagogical University of Kraków, 2010. - ISBN 978-83-7271-636-1. - S. 218-222.

Katarína Kotuľáková. Používanie odborných termínov vo výučbe prírodovedných predmetov. In: Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-7097-843-6. - S. 327-331.

Katarína Kotuľáková. Európska konferencia zaoberajúca sa výskumne ladenou koncepciou v matematickom a prírodovednom vzdelávaní : 21. - 22. september, 2010, Bayeruth, Nemecko. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 14., č. 2 (2010), s. 22.

Ján Slanicay. Niekoľko poznámok k chemickým pokusom pre 8. ročník ZŠ. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 13, č. 1-2 (2009), s. 31-32.

Ján Slanicay. Niekoľko poznámok k chemickým pokusom pre 9. ročník ZŠ. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 13, č. 3-4 (2009), s. 30-32.

Ján Slanicay. Opäť na „chemickom“ hrade. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 14., č. 1 (2010), s. 22-28.

Ján Slanicay. Chemický jarmok mal v Trnave premiéru. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1338-1024. - Roč. 14, č. 3 (2010), p. 26-29.


2009

Mária Orolínová. Chémia a životné prostredie. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2009. 120 s. 27.10.2009. ISBN 978-80-8082-298-9

Miroslav Prokša, Ľubomír Held, Daniela Heldová, Anna Tóthová, Zuzana Halaková, Mária Orolínová, Andrea Urbanová, Kristína Žoldošová. Metódy pedagogického výskumu v ukážkach a analýzach. Trnava : Pedagogická fakulta TU v Trnave, 2009. CD-ROM, ISBN 978-80-8082-277-4

Mária Orolínová. Miesto didaktickej transformácie na vyšších stupňoch vzdelávania. In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. = Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics XIX. : sborník přednášek 19. Medzinárodní konference o výuce chemie = Proceedings of the 19th International Conference on Chemistry Education. 1. část = 1st Part: Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie = Research Articles and Theoretical Studies. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-827-7. s. 134-140.

Mária Orolínová, Ľubomír Held. Poznámky k didaktickej rekonštrukcii pojmov organickej chémie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 27. - 29.5.2009. Banská Bystrica: UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-751-8. s. 102-106.

Reguli, J.: Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 2009. 106 str. ISBN 978-80-8082-271-2. Dostupné na www.pdfweb.truni.sk v sekcii elektronická knižnica a na www.pdfweb.truni.sk/katchem v sekcii štúdium/študijné materiály.

Melichová, Z., Nagyová, I., Reguli, J.: Elektrolýza v jednoduchom zariadení v školskom laboratóriu. Chem. Listy 103 (5), 419-423 (2009).

Held, Ľ., Reguli, J.: „Last reaction hero“ – hrozí koniec chemikov na Slovensku? ChemZi 5 (9) 62-63 (2009). ISSN 1336-7242.

Reguli, J.: Plasty a polyméry vo vyučovaní chémie. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. 2. část. Sborník přednášek 19. mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové 15.-17. 9. 2009, str. 173 – 179. ISBN 978-80-7041-839-0.

Reguli, J.: Transformation of Chemistry Teachers’ Education at Trnava University. Applied Natural Sciences 2009, Proceedings of International Conference, str. 298-302. ISBN 978-80-8105-129-6.

Reguli, J.: Transformation of Chemistry Teachers’ Education at Trnava University. Applied Natural Sciences 2009, Book of Abstracts, str. 114. ISBN 978-80-8105-127-2.

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 45. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 10 (1), 16-23 (2009); ISSN 1335-8391.

Viera Peterková, Ivona Paveleková, Terézia Vámošová. Hodnotenie postojov študentov stredných škôl k alternatívnym výživovým smerom. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8082-282-8. - S. 3-113.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. How lifestyle affects health. In: School and Health 21, 2009. - Brno : MSD, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-210-4930-7. - S. 329-337.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Smoking tolerance and attitudes to anti-smoking policies at selected workplaces. In: School and Health 21, 2009. - Brno : MSD, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-210-4930-7. - S. 338-346.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Hodnotenie úrovne vedomostí a postojov študentov vybraných stredných škôl ku GMO = Assessment of knowledge and attitudes of selected secondary school students to GMO. In: Progres v biológii 2009. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009. - ISBN 978-80-8094-595-4. - S. 260-266.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Analýza efektivity využitia e-learningu pri vyučovaní odborných predmetov = Analysis of Effectivity of E-learning in Teaching Specialist Subjects.
In: Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2009. - ISBN 978-80-8082-295-8. - S. 111-118.

Paveleková Ivona. Životný štýl vybranej vzorky stredoškolskej mládeže = Lifestyle of students of secondary schools . In: Anotace. - Brno : MSD, s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7392-098-2. - S. 46-47.

Ján Reguli ; Mária Linkešová, Zuzana Melichová. Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie. 1. vyd. - Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009. - 107 s. - ISBN 978-80-8082-271-2. - Popis urobený: 27.10.2009.

Mária Linkešová. Pomoc učiteľom pri organizovaní exkurzií z chémie. In: Chemické rozhľady. - ISSN 1335-8391. - Roč. 10., č. 2 (2009), s. 139-144.

Ján Slanicay. Hrad chémii svedčí. In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1335-8960. - roč. 12, č. 4 (2008), s. 29-33.


2008

Mária Orolínová. Kvalitatívny prístup v pedagogickom výskume. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria D - vedy o výchove a vzdelávaní : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] : Supplementum 2 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. [1. vyd.]. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8082-182-1. s. 227-231.

Mária Orolínová, Ľubomír Held. K otázkam profesijného rozvoja učiteľov chémie. In: Current Trends in Chemical Curricula : Proceedings of the International Conference Prague, 24. – 26. September 2008. 1st ed. Prague: Charles University in Prague Faculty of Science, 2008. ISBN 978-80-86561-60-8. s. 227-231.

Miroslav Prokša, Ľubomír Held, Anna Tóthová, Zuzana Halaková, Mária Orolínová, Andrea Urbanová, Kristína Žoldošová. Metodológia pedagogického výskumu a jeho aplikácia v didaktikách prírodných vied. [1. vyd.]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. 229 s. ISBN 978-80-223-2562-2

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Evaluating the Eating Habits from the Chosen Sample of Primary and Secondary School Students in Slovakia. In: School and Health 21, 3/2008 : social and health aspect of health education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7392-043-2. - S. 159-167

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Do Slovak Teenagers Have Overweight? In: School and Health 21, 3/2008 : social and health aspect of health education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7392-043-2. - S. 169-178

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Atraktivita spoločného stravovania vo vybraných vzdelávacích zariadeniach Trnavského kraja. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria D - vedy o výchove a vzdelávaní : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] : Supplementum 2 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. [1. vyd.]. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8082-182-1. - S. 67-72

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Reflexia ďalšieho vzdelávania vedúcich školských jedální v Trnavskom kraji In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : séria D - vedy o výchove a vzdelávaní : [zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity] : Supplementum 2 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie. [1. vyd.]. Trnava: Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. ISBN 978-80-8082-182-1. s. 61-66.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Hodnotenie stravovacích návykov vybranej vzorky študentov základných a stredných škôl na Slovensku. In: Škola a zdraví pro 21. století (3) : sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. ISBN 978-80-7392-043-2. CD ROM.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Je školská mládež na Slovensku obézna? In: Škola a zdraví pro 21. století (3) : sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. ISBN 978-80-7392-043-2. CD ROM.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková. Skúsenosti s realizáciou nového študijného programu Učiteľstvo praktických chemických a potravinárskych predmetov. In: Current Trends in Chemical Curricula : Proceedings of the International Conference Prague, 24-26 September 2008. 1st ed. Prague: Charles University in Prague - Faculty of Science, 2008. ISBN 978-80-86561-60-8. s. 171-175.

Paveleková Ivona. Tolerancia fajčenia a postoj k protifajčiarskej politike na vybraných pracoviskách. In: Přehled anotací 4. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21 : 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století 25. - 27. srpna 2008 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. [1. vyd.]. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. s. 32.

Melichová, Z., Reguli, J., Nagyová, I., Melicherčík, M., Samešová, D.: Základy elektrochémie. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica 2008, 176 str. ISBN 978-80-8083-606-1. Aj ako vzdelávací materiál na CD, dostupný na http://www.fpv.umb.sk/kat/kch/elektrochem/index.htm

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 44. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 9 (1), 13-14, 43-46 (2008); ISSN 1335-8391.

Reguli J.: Obaly – nevyhnutnosť alebo plytvanie materiálom? Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Suppl. 2, 12, 167-171 (2008). (Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 12.-14. 5. 2008). ISBN 978-80-8082-182-1.

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 45. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 9 (3), 164-167 (2008); ISSN 1335-8391.

Reguli, J.: Zamyslenie nad úlohami Chemickej olympiády z fyzikálnej chémie. Biológia, ekológia, chémia 12 (1), 21-24 (2008).

Melichová, Z., Reguli, J., Nagyová I.: Názorná elektrochémia na internete. Biológia, ekológia, chémia 12 (2), 25-27 (2008).

Reguli, J.: Nové predmety v príprave učiteľov chémie na PdF TU. Význam chemie pro život společnosti – výukové aplikace. (Aktuální otázky výuky chemie XVII.) str. 134-138. Hradec Králové : Gaudeamus 2008. ISBN 978-80-7041-214-5.

Reguli, J.: What’s the solution for the question “What’s a solution”? (or: Why we need “English for Chemistry Teachers”) Current trends in Chemical Curricula. Proceedings of the International Conference, Prague, 24-26 September 2008, str. 232-235. ISBN 978-80-86561-8.


2007

Ivona Paveleková, Viera Peterková. The Eating Habits of Pupils in the Gypsy Community in Bystrian. In: School and Health 21 (2). - 1. vyd. - Brno: Paido, edice pedagogické literatury, 2007. ISBN 978-80-7315-138-6 (Paido). - S. 753-763.

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Evaluation of pupils' knowledge in the area of healthy eating habits. In: School and Health 21 (2). - 1. vyd. - Brno: Paido, edice pedagogické literatury, 2007. ISBN 978-80-7315-138-6 (Paido). - S. 775-784.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Stravovanie žiakov v rómskej komunite Bystrany. In: Škola a zdraví pro 21. století : elektronický sborník z konference 2006. - Brno: PdF MU, 2007. - [S. 74 - 10 s.].

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Hodnotenie vedomostí žiakov v oblasti zdravej výživy. In: Škola a zdraví pro 21. století : elektronický sborník z konference 2006. - Brno: PdF MU, 2007. - [S. 76 - 9 s.].

Viera Peterková, Ivona Paveleková. Je školská mládež na Slovensku obézna? In: Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 : 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže, pořádané 27.-29. srpna 2007 na PedF MU. - Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-98-5.

Ivona Paveleková, Viera Peterková. Hodnotenie stravovacích návykov vybranej vzorky školskej mládeže. In: Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 : 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže, pořádané 27. – 29. srpna 2007 na PedF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-98-5.

Mária Linkešová, Ivona Paveleková. Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. 1. vyd. Trnava : PdF TU, 2007. 239 s. ISBN 978-80-8082-170-8

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 43. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 8 (1), 9-10, 32-36 (2007); ISSN 1335-8391

Melichová, Z., Reguli, J.: Batérie a akumulátory – galvanické články používané v bežnom živote. Chemické rozhľady 8 (2), 143-149 (2007); ISSN 1335-8391

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 44. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 8 (3), 164-165, (2007); ISSN 1335-8391

Martinkovičová, M., Reguli, J.: Ako si chemikálie a potravinové aditíva predstavujú žiaci základných a stredných škôl. ChemZi 3 (1), 40-41 (2007); ISSN 1336-7242

Reguli, J.: Príprava učiteľov ako informovaných spotrebiteľov. Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava 28.-30. 5. 2007. str.247-250. ISBN 978-80-88707-90-5

Reguli, J.: Príprava učiteľov chémie k ich trvaloudržateľnému rozvoju. Environmentální výchova a výchova k trvale udržitelnému rozvoji. Sborník přednášek z mezinárodní konference 17.-19. 10.2007 v Šlapanicích u Brna, str.97-102. ISBN 978-80-210-4504-0

Reguli, J., Martinkovičová, M.: Chápanie pojmov chemikália a potravinové aditíva verejnosťou. Zborník príspevkov XXI. vedeckej konferencie Cudzorodé látky v poživatinách. Štrbské pleso, 24.-26. 9. 2007. str. 63-66. ISBN 978-80-227-2774–7


2006

Held a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : TYPI/VEDA, 2006. ISBN 80-8082-077-5/80-224-0920-0. s.769

Held, Ľ. – Urbanová, A. – Orolínová, M. – Paveleková, I.: Príprava učiteľov praktických predmetov na trnavskej univerzite. In: Zborník príspevkov Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie:  Medzinárodná konferencia Donovaly. Banská Bystrica: UMB,  2006, ISBN 80-8083-286-2, s.19-23.

Held, Ľ.: Cesty k učiteľstvu chémie na Trnavskej univerzite In: aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie OSTRAVA : Ostravská univerzita, 2006, s. 17 – 20, ISBN 80-7368-244-3

Held, Ľ: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava PdF, 2006 ISBN 978-80-8082-111-1.

HELD, Ľ: Plánovanie a koordinácia pedagogického výskumu v oblasti výchovy k zdravej výžive.(pp.479 – 533) In: HELD a kol. teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava: TYPI/VEDA, 2006. s. 769 ISBN 80-8082-077-5 /ISBN 80-224-0920-0.

Held ,Ľ. – Orolínová, M. – Paveleková, I. - Urbanová, A.: Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní – realizačné výstupy riešenia štátnej úlohy. In: Zborník príspevkov Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie:  Medzinárodná konferencia Donovaly. Banská Bystrica: UMB,  2006, ISBN 80-8083-286-2, s.142-144.

Kirchmayerová, J., Peterková, V.: Implementation of E-learning to Education Process at Gymnasium. In: Zb.7th International Conference Virtual University. Bratislava, Slovakia, 2006, pp. 109 – 111, ISBN 80-227-2542-0

Kirchmayerová, J.: Akceptácia e-lerningu študentmi bakalárskeho štúdia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. In: Výzkum v odborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Univerzita Karlova Praha, Praha 2006, pp. 76 – 79, ISBN 80-86561-29-1.

Kosnáčová, J.: Postoje žiakov k stravovaniu a ich súvislosti s chemickým vzdelaním. Trnava: PdF TU, 2006.

Kosnáčová, J.: Postoj k stravovaniu – projekt navrhovaného výskumu. In: Sborník příspěvků Vzdělávaní v chemii. Mezinárodní seminář doktorského studia. Praha: Karlova Univerzita, 2006. ISBN 80-86561-23-2  , s.41

Kuhnová, M.: Konštruktivistický prístup k vysvetľovaniu pojmu energia. In: Zborník příspěvků Vzdelávání v chemii. Medzinárodní seminář doktorského studia: Praha, Karlova Univerzita: 2006, ISBN 80-86561-23-2. s.33

Kuchta, D.: Zisťovanie úrovne všeobecného prehľadu z chémie u žiakov vybraných typov škôl. In: Zborník přispěvků Vzdelávání v chemii. Medzinárodní seminář doktorského studia. Praha, UK : 2006, ISBN 80-86561-23-2. s.34

Martinkovičová M., Reguli J.: Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba? (Vzdelávací materiál na CD) Trnava : PdF TU 2006. ISBN 80-8082-082-1

Miklovičová, J.: Predstavy žiakov a študentov o oxidácii kovov. In: Zborník  příspěvků Vzdělávání v chemii. Medzinárodní seminář doktorského studia. Praha, Karlova univerzita: 2006, ISBN 80-86561-23-2. s.35

Orolínová, M. Vplyv masmédií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky. Elektronický titul. Trnava : TU PdF, 2006. ISBN 80-8082-072-4 In: Kolektív autorov. Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní. Súbor.  ISBN 80-8082-076-7

Orolínová, M. Vplyv masmédií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky. (pp. 215 – 236) In: HELD a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : VEDA, 2006. ISBN 80-8082-077-5

Paveleková, I - Takácsová, M.: Chemická a biologická bezpečnosť potravín a analýza potravín. Trnava: PdF TU, 2006, ISBN 80-8082-067-8

Paveleková, I. – Peterková, V. – Fančovičová, J. – Trnka, A.: Základy zdravej výživy. In: HELD,Ľ. a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava: Typi/Veda, 2006, ISBN 80-8082-077-5/80-224-0920-0, s.11 – 170.

Paveleková, I. – Peterková, V. – Fančovičová, J. – Trnka, A.: Základy zdravej výživy. Trnava: PdF TU, 2006, ISBN 80-8082-066-X

Príbela, A. – Kosnáčová, J. – Pribulová, J.: Hodnotenie potravín. (pp.325-353) In: Held, Ľ. a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : TYPI/VEDA, 2006. ISBN 80-8082-077-5

Príbela, A. - Kosnáčová, J. -Pribulová, J.: Hodnotenie potravín. (CD-ROM) Trnava: TU PdF, 2006. ISBN 80-8082-074-0, In: Kol. autorov: Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní. Súbor. ISBN 80-8082-076-7

Pribulová, J.: Zisťovanie postojov vedúcich školských jedální k ich ďalšiemu vzdelávaniu. In: Sborník příspěvků  Vzdělávaní v chemii. Mezinárodní seminář doktorského studia. Praha: Karlova Univerzita, 2006.   ISBN 80-86561-23-2  , s.41

Reguli, J. – Martinkovičová, M.: Potravinové aditíva – nevyhnutnosť alebo hrozba? Chemické rozhľady 7(3) 169 – 175 (2006) ISSN 1335-8391

Reguli, J. „Communicating Science“ v príprave učiteľov chémie. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 21.-23.6.2006 v Ostravě, str. 50-55. ISBN 80-7368-244-3.

Reguli, J. Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 42. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 7 (1), 9-10, 34-36 (2006); ISSN 1335-8391

Reguli, J. Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijné kolo 43. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 7 (3), 145-146 (2006); ISSN 1335-8391

Reguli, J., Linkešová, M. Katalýza – vzdelávací materiál na CD. Chemické rozhľady 7 (4), 215-219 (2006); ISSN 1335-8391

Reguli, J., Martinkovičová, M.: Čo je to chemikália? Dá sa to jesť? ChemZi 2 (2), 72-73 (2006); ISSN 1336-7242

Takácsová, M. – Paveleková, I.: Chemická a biologická bezpečnosť potravín a analýza potravín. In: HELD,Ľ. a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava: Typi/Veda, 2006, ISBN 80-8082-077-5/80-224-0920-0, s.281 - 323.

Válková, L. - Ožvoldová, M.: Postoje študentov k prírodovedným predmetom a využívaniu  IKT v týchto predmetoch. In:  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Vzdelávanie v zrkadle doby. Nitra: 2006, ISBN 80-8050-995-6 (1.diel), s. 287 – 292


2005

Gazdíková, V. – Paveleková, I. – Školková, K.: E-learning z pozície študenta VŠ. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2005, no.9, ISBN 80-8082-048-1

Held, Ľ. - Urbanová, A.: Pokus o vyjadrenie postojov účastníkov konferencie k smerovaniu prírodovedného vzdelávania na úrovni nižšieho sekundárneho stupňa. In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum 1, 2005, no. 9, pp. 381 – 386. ISBN 80 – 8082 – 049 – X

Held, Ľ. – Žoldošová, K. – Kirchmayerová, J. – Kvasničák, R. – Prokop, P.: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnava: PdF TU, 2004. ISBN 80-89074-81-2

Held, Ľ.: PISA – Tsunami európskeho školstva. In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum 1, 2005, no. 9, pp. 183 – 186. ISBN 80 – 8082 – 049 – X

Held, Ľ.: Postoje pracovníkov exaktných vied k prírodovednému vzdelávaniu v základných školách. In:vSborník přednášek Aktuální otázky výuky chemie XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-511-8, s. 39 – 41.

Held, Ľ.: Psychodidaktické základy chemického vzdelávania. In: Vzdelávání v chemii. Sborník příspěvku Mezinárodní seminář doktorandského studia. Praha : Universita Karlova, 2005.  ISBN 80-8651-23-2, s. 13 – 15.

Linkešová, M. – Vasileská, M. – Ivanová, K.: Porovnanie vedomostí maturantov z chémie na Slovensku a v Českej republike. In Aktuální otázky výuky chemie XV. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus 2005, s. 308-313.

Linkešová, M.: Vývojové trendy chemických súťaží. Bratislava : VEDA, 2005. ISBN 80-224-0860-3.

Linkešová, M., - Reguli, J.: Prieskum názorov riešiteľov chemickej olympiády. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Suppl. 1, 2005, no. 9, pp.337-340. ISBN 80-8082-049-X

Orolínová, M. – Paveleková, I. – Held, Ľ.: Koncepcia Virtuálneho centra zdravej výživy. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Supplementum 1, 2005, no. 9, pp. 349 – 351. ISBN 80-8082-049-X

Paveleková, I. – Orolínová, M. – Held, Ľ.: Skúsenosti z realizácie ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti zdravej výživy. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Supplementum 1, 2005, no. 9, pp. 351 – 353. ISBN 80-8082-049-X

Paveleková, I. – Žoldošová, K.: Toxikológia a bezpečnosť práce v chémii. Trnava: Pdf TU, 2005. elektronický titul  ISBN 80-8082-041-4

Peterková, V. – Paveleková, I.: Posúdenie vplyvu projektu Zdravá škola na vedomosti žiakov o zdravej výžive. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2005, no.9, ISBN 80-8082-048-1

Reguli, J. - Linkešová, M. - Slanicay, J. - Adamčík, V.: Katalýza. Trnava: PdF TU 2005. elektronický titul  ISBN 80-8082-012-0

Reguli, J., - Martinkovičová, M.: Výchova žiakov základných a stredných škôl k správnemu chápaniu pojmu chemikália. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Suppl. 1, 2005, no. 9, pp.133-136. ISBN 80-8082-049-X.

Reguli, J.: Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie. Študijná časť 42. ročníka CHO v kategórii A. In: Chemické rozhľady, roč. 6, 2005, č.4, s.234-236.  ISSN 1335-8391

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 41. ročníka CHO v kategórii A. In: Chemické rozhľady, roč.6, 2005, č.1, s.11-12, 34-38. ISSN 1335-8391.

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijná časť 42. ročníka CHO v kategórii A. In: Chemické rozhľady, roč.6, 2005, č.3, s.166-169.  ISSN 1335-8391

Reguli, J.: Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie III. Niektoré matematické operácie, potrebné pre riešiteľov úloh chemickej olympiády. In: Chemické rozhľady, roč. 6, 2005, č.3, s.191-197.  ISSN 1335-8391

Urbanová, A. – Held, Ľ.: Integrované vyučovanie prírodovedných predmetov v základnej škole. In: Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D: Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum 1, 2005, no. 9, pp. 83 – 86. ISBN 80 – 8082 – 049 – X

 


2004

Fančovičová, J. – Fialová, Z. – Held, Ľ.: Vedomosti versus stravovacie návyky žiakov základných škôl?  In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Vedy o výchove 2004, ISBN 80-8082-015-5

Held, Ľ. - Čerňanský, P. - Trnka, A. - Urbanová, A.: Študijný program učiteľského vzdelávania Biológia v integrácii s chémiou a fyzikou. In: Sborník příspěvků – Mezinárodní seminář didaktiků chemie, sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno – Šlapanice : Pedagogická fakulta MU, 2004, s. 69 – 83. ISBN 80–210–3616- 5

Held, Ľ. - Čerňanský, P. - Trnka, A. - Urbanová, A.: Študijný program učiteľského vzdelávania Biológia v integrácii s chémiou a fyzikou. In: Sborník anotací příspěvků – Mezinárodní seminář didaktiků chemie, sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno – Šlapanice : Pedagogická fakulta MU, 2004

Held, Ľ. - Orolínová, M.: Implikácie z konštruktivistického vzdelávacieho programu pre tvorbu kurikulárnych dokumentov – príklad hustota. In: Chemické rozhľady, roč. 5, 2004, č. 5, s. 61 – 70. ISSN 1335 – 8391

Held, Ľ.: Študijný program Teória prírodovedného vzdelávania. In: Elektronický sborník příspěvků, XII. Konference České asociace pedagogického výzkumu - Profil učitele a současná společnosť, Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2004. ISBN 80-7044-571-8

Held, Ľ.: Študijný program Teória prírodovedného vzdelávania. In: Sborník anotací příspěvků, XII. Konference České asociace pedagogického výzkumu - Profese učitele a současná společnosť, Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2004, s. 37. ISBN 80-7044-571-8

Kotuľáková, K. – Held, Ľ.: Prečo sa potraviny kazia?  In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Vedy o výchove2004,  ISBN 80-8082-015-5

Kvasničák, R. - Held, Ľ. - Kirchmayerová, J. Návrh modelu vyučovacích jednotiek zameraný na ekologické vzťahy pôdneho ekosystému realizovaného formou terénneho skúsenostného vyučovania. In: Zborník : 4. národná konferencia, Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: SPU, 2004

LINKEŠOVÁ, M. – BRODŇANSKÁ, M.: Analýza praktických úloh chemickej olympiády – ich primeranosť stupňu poznania a schopnostiam súťažiacich vzhľadom na jednotlivé súťažné kategórie. In Chemické rozhľady, 2004, roč. 5, č. 5, s.190.

OROLÍNOVÁ, M. Skúsenosti z uplatnenia zakotvenej teórie pri skúmaní detských a laických interpretácií javov. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2004, no. 8., ISBN 80-8082-015-5

OROLÍNOVÁ, M. Vplyv médií na vedomosti o zdravej výžive a stravovacie návyky u detí. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2004, no. 8., ISBN 80-8082-015-5

Paveleková I. – Gazdíková, V. – Žoldošová, K. – Held, Ľ.: Prvé skúsenosti s elektronickými formami výučby v učiteľskom štúdiu. In: Chemické rozhľady, roč. 5, 2004, č. 5, s. 212 – 215. ISSN 1335 – 8391

Reguli J. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie Študijná časť 41. ročníka CHO v kategórii A. In Chemické rozhľady 5 (4), 212-217 (2004); ISSN 1335-8391.

Reguli J. Úlohy z fyzikálnej chémie. Študijná časť 41. ročníka CHO v kategórii A. In Chemické rozhľady 5 (3), 162-163 (2004); ISSN 1335-8391.

REGULI, J. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 40. ročníka CHO v kategórii A. In Chemické rozhľady 5 (1), 34 -37, (2004); ISSN 1335-8391

Reguli, J. Schopnosť študentov aplikovať vedomosti na reálne situácie. In Chem. Listy 98, 201-204 (2004).

REGULI, J. Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 40. ročníka CHO v kategórii A. In Chemické rozhľady 5 (1), 9-12, (2004); ISSN 1335-8391

Reguli, J., - Linkešová, M., - Slanicay J. Katalýza: ponuka na atraktívnejšiu hodinu chémie. In Chemické rozhľady, roč.5, č.5, 2004 s.162 -165. ISSN 1335-8391

SLANICAY,J. Adepti učiteľstva chémie a chemický pokus. In: Chemické rozhľady, roč.5, 2004, č.2, s.116-124.ISSN 1335-8391

Urbanová, A. - Orolínová, M. - Held, Ľ.: Priebežné výsledky riešenia projektu integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu. In: Sborník příspěvků – Mezinárodní seminář didaktiků chemie, sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno – Šlapanice : Pedagogická fakulta MU, 2004, s. 102 – 111. ISBN 80 – 210 – 3616 - 5

Urbanová, A. - Orolínová, M. - Held, Ľ.: Priebežné výsledky riešenia projektu integrovaného vyučovania prírodných vied pre základnú školu. In: Sborník anotací příspěvků – Mezinárodní seminář didaktiků chemie, sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Brno – Šlapanice : Pedagogická fakulta MU, 2004.

Urbanová, A.: Pojmová mapa verzus dvojúrovňový didaktický test. In: Chemické rozhľady, roč. 5, 2004, č. 5, s. 113 – 116. ISSN 1335 – 8391

Žoldošová, K. – Held, Ľ. – Kirchmayerová, J. – Kvasničák, R. – Prokop, P. – Slanicay, J.: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2004. 102 s. ISBN 80-89074-81-2


2003

Gazdíková ,V., Paveleková, I., Žoldošová, K., Held, Ľ.: “Security and hygiene at work” as an example for the e-learning for the bachelor course “Master of vocational training”. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ICETA – 2003, Košice 11. – 13. septembra 2003, s.417-418

Gazdíková, V., Školková, K.: Skúsenosti zo štúdia z elektronických materiálov. In: Acta Fac.Paed.Univ.Tyrnaviensis, Ser.D, 2003, no.7.

Gazdíková, V.: Schopnosť adaptability študentov s pedagogickým zameraním na e-vzdelávanie. In: Sborník příspěvku z konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávaní UTB Zlín, 4.-5.jún 2003, s.58-63.

Gazdíková, V.: Základy dištančného elektronického vzdelávania. Trnava, PdF TU, 2003.

Held, Ľ.: Súmrak chemického vzdelávania. In: Chemické listy 97, 2003, s.699-700.

Linkešová, M.: Vybrané kapitoly z chemickej technológie. Trnavská univerzita, Trnava 2003

Orolínová, M., Held, Ľ.: Formovanie žiackeho chemického vzdelania a televízia. In: Chemické listy 97, 2003, s.700.

Orolínová, M.: Spontánne učenie v kontexte vzdelávacích teórií. In: Acta Fac.Paed.Univ.Tyrnaviensis, Ser.D, 2003, no.7.

Pavelek, G., Paveleková, I.: Postavenie a výsledky tónovej audiometrie v systéme preventívnej ochrany zdravia pracovníkov v riziku hluku. In: Sborník abstrakt. 66.kongres České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubice, 19. – 21.jún 2003.

Paveleková, I., Žoldošová, K.: Bezpečnosť a hygiena práce. Trnava, PdF TU, 2003.

Prokop, P., Žoldošová, K.: Pavúky okolo nás. In: Biologie, chemie, zeměpis 12, č.3, 2003 s.118-123.

Reguli, J., Linkešová, M.: Katalýza – alternatívny doplnkový vzdelávací materiál. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 20.-22.5.2003 v Rožnově pod Radhoštěm, str. 207-210. ISBN 80-7042-960-7.

Reguli, J.: Čo majú spoločné žĺtok a saponáty alebo o schopnosti stredoškolských študentov vysvetľovať situácie a javy z bežného života. Biológia, ekológia, chémia 8 (3), 2003, s 15-17.

Reguli, J.: Rozvíjanie kľúčových kompetencií učiteľov chémie. Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 20.-22.5.2003 v Rožnově pod Radhoštěm, str. 125-129. ISBN 80-7042-960-7.

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie I. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie I. Republikové kolo 39. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 4 (1), 10-13, 37-40 (2003); ISSN 1335-8391.

Reguli, J.: Úlohy z fyzikálnej chémie. Riešenie a hodnotenie úloh z fyzikálnej chémie. Školské kolo – študijná časť 40. ročníka CHO v kategórii A. Chemické rozhľady 4 (3-4), 165-166, 193-197 (2003); ISSN 1335-8391.

Žoldošová, K., Held, Ľ.: Postoje k učiteľstvu prírodných vied u študentov štvrtých ročníkov slovenských gymnázií. In: Chemické listy 97, 2003, s.701-702

 


2002

Gambová, K.: Farebné premeny rastlinnej ríše. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitas Tyrnaviensis, Séria B - Prírodné vedy, Trnava 2002, str. 61-69.

Gazdíková, V.: Skúsenosti učiteľov s realizáciou cieľových požiadaviek chemického vzdelávania. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2002, no. 6 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie, supplementum 3, p. 171-176.

Held, Ľ.: Paradigmy riešení problémov v didaktike chémie v konfrontácii s novými požiadavkami na vzdelávanie. In: ACTA Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis. Ser. D, Suplementum 1, Trnava 2002, s. 41 - 44.

Held, Ľ.: Skúsenosti s konštruktivistickou výučbou v integrovanom prírodovednom projekte FAST v Slovenskej republike. In: Aktivní konstrukce poznání. UJEP. Ústí nad Labem 2002, s. 70 – 73.

Linkešová, M., Galková, H.: Analýza úloh Chemickej olympiády kategórie A z hľadiska uplatnenia tvorivého myslenia. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2002, no. 6 - Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie, supplementum 3, p. 89 - 95.

Linkešová, M.: Repetitórium stredoškolskej chémie v úlohách, Trnava, PdF TU, 2002.

Orolínová, M.: Psychologické a pedagogické aspekty modernej vzdelávacej technológie. E-LEARN, Žilinská univerzita, 2002, ISBN 80-7100-941-5.

Reguli, J., Linkešová, M., Slanicay, J.: Názvy chemických prvkov v historickom prehľade, Biológia, ekológia, chémia, 2, 2002, str.30-32.

Reguli J., Linkešová, M., Slanicay, J.: Pôvod názvov chemických prvkov. Biológia, ekológia, chémia 7 (2), 30-32 (2002).

Reguli J.: Analýza chybných názorov stredoškolákov na javy z bežného života z oblasti fyzikálnej chémie. Aktuální otázky výuky chemie XII. Mezinárodní konference o výuce chemie. UHK Hradec Králové 10.-12. 9. 2002, str. 325-328. Vyd. Gaudeamus 2002. ISBN 80-7041-437-5.

Reguli J.: Fyzikálna chémia v príprave učiteľov chémie. Profil učitele chemie II. Sborník 11. medzinárodní konference o výuce chemie, UHK Hradec Králové, 11.-13. 9. 2001, str. 87-90. Vyd. Gaudeamus 2002. ISBN 80-7041-868-0.

Reguli J.: Selén a telúr alebo Mesiac a Zem. Pátranie po pôvode názvov chemických prvkov. Chemické rozhľady 3 (3), 46-50 (2002); ISSN 1335-8391.

Reguli J.: Schopnosť stredoškolských študentov vysvetľovať situácie a javy z bežného života. Aktuální otázky výuky chemie XII. Mezinárodní konference o výuce chemie. UHK Hradec Králové 10.-12. 9. 2002, str. 315-318. Vyd. Gaudeamus 2002. ISBN 80-7041-437-5.

Reguli, J., Linkešová, M., Slanicay, J.: Názvy chemických prvkov v historickom prehľade. Biológia, ekológia, chémia., 2, 2002, str. 30-32.

Reguli, J.: Analýza chybných názorov stredoškolákov na javy z bežného života z oblasti fyzikálnej chémie. Aktuální otázky výuky chemie XII. Mezinárodní konference o výuce chemie. UHK Hradec Králové 10.-12. 9. 2002, str. 325-328. Vyd. Gaudeamus 2002. ISBN 80-7041-437.

Reguli, J.: Doplnkové vzdelávacie materiály na podporu chémie. Profil učitele chemie II. Sborník 11. medzinárodní konference o výuce chemie, UHK Hradec Králové, 11.-13. 9. 2001, str. 322-324. Vyd. Gaudeamus 2002. ISBN 80-7041-868-0.

Reguli, J.: Príprava chemicky gramotných učiteľov chémie. Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, Suppl. 1, 6, 153-158 (2002); ISBN 80-89074-47-2.

Reguli, J.: Príprava vedecko-technicky gramotných učiteľov. Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Sborník medzinárodní konference. Olomouc 10.-11. 6. 2002, str. 408-411. ISBN 80-7198-531-7.

Reguli, J.: Schopnosť stredoškolských študentov vysvetľovať situácie a javy z bežného života. Aktuální otázky výuky chemie XII. Mezinárodní konference o výuce chemie. UHK Hradec Králové 10.-12. 9. 2002, str. 315-318. Vyd. Gaudeamus 2002. ISBN 80-7041-437-5.

Slanicay, J.: Variácie na tému Periodický systém prvkov (Poster).Zborník medzinárodnej konferencie didaktikov chémie. Smolenice 6. – 8. máj 2002 . In: Acta Fac. Paed. Univ.Tyrnaviensis, Ser. D. Supplementum 1, 2002, no.6, pp. 63 – 66.

Žoldošová, K., Prokop, P.: Motivačný vplyv skúsenostného učenia v prírodovednom vzdelávaní v teréne. In: Aktuální otázky výuky chemie XII., Gaudeamus 2002. Zborník z konferencie v Hradci Králové, september 2002.

 


2001

Gazdíková, V.: Názory vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov na obsah školského chemického vzdelávania. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o vyučovaní chémie "Profil učitele chemie", Hradec Králové, 2001.

Gazdíková, V.: Zaradenie environmentálnej výchovy do vzdelávacích štandardov prírodovedných predmetov v SR a v zahraničí. In: Zborník príspevkov z III. medzinárodnej konferencie "Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách SR", Košice, 2001.

Gazdíková, V.: Porovnanie kurikulárnych dokumentov vyučovania chémie na druhom stupni ZŠ v Poľskej a Slovenskej republike. Biológia, Ekológia, Chémia, 6, 2001, č. 3, s. 2-5.

Gazdíková, V.: Možnosti využitia učebníc chémie pre naplnenie vzdelávacích štandardov. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2001, no. 5, pp. 5-9.

Held, Ľ.: Úvahy k štandardizácii učiteľa chémie. In: Standard kvalifikace učitele chemie, PdF UK, Praha, 2001.

Held, Ľ.: Špecifiká prípravy učiteľov chémie pre základné školy. In: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie "Pregraduální příprava a postgraduální vzdelávaní učitelů chemie", Ostrava, 2001.

Held, Ľ.: Model prípravy učiteľov pre integrované vyučovanie prírodných vied. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o vyučovaní chémie "Profil učitele chemie", Hradec Králové, 2001

Linkešová, M.: Chemická olympiáda a jej trendy v ďalšom vzdelávaní učiteľov chémie základných škôl. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o vyučovaní chémie Profil učitele chemie", Hradec Králové, 2001.

Pavlíková, A.: Optimalizácia kritérií hodnotenia výučbového softvéru a ich aplikácia na vybrané výučbové multimediálne programy s chemickou tematikou. In: Zborník Schola 2001, Bratislava, 2001.

Pavlíková, A.: K problematike obsahovej validity a reliability hodnotiaceho formulára pre evaluáciu multimediálneho výučbového softvéru. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2001, no. 5.

Reguli, J.: Materiály pre zatraktívnenie chémie. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o vyučovaní chémie "Profil učitele chemie", Hradec Králové, 2001.

Slanicay, J.: Zručnosti prichádzajúcich adeptov učiteľstva chémie. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o vyučovaní chémie "Profil učitele chemie", Hradec Králové, 2001.

Žoldošová, K.: Využitie živých organizmov vo výučbe prírodovedných predmetov na ZŠ. In: Acta Paedagogicae - Annus II, Prešov, 2001.

Žoldošová, K.: Neformálne prírodovedné vzdelávanie v teréne. In: Zborník príspevkov z okresnej konferencie "Ako ďalej v environmentálnej výchove", Modra - Harmónia, 2001.

Žoldošová, K.: Environmentálna výchova v neformálnom vzdelávaní. In: Zborník príspevkov z III. národnej konferencie "Environmentálna výchova a vzdelávanie v školách SR", Košice, 2001.

Žoldošová, K.: K postojom a názorom žiakov základných škôl na laboratórne cvičenia z prírodopisu a chémie I. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2001, no. 5.

Žoldošová, K.: K postojom a názorom žiakov základných škôl na laboratórne cvičenia z prírodopisu a chémie II. In: Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D, 2001, no. 5.

Žoldošová, K.: Prírodovedné vzdelávanie v teréne ako súčasť prípravy budúceho učiteľa. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie o vyučovaní chémie "Profil učitele chemie", Hradec Králové, 2001.

 


2000

Mišút, M., Held, Ľ: Continuing Education System for University Teachers in Trnava. In: Zborník Hochschule Anhalt, Köthen Germany in February 2000, s. 5-10.

Mišút, M., Salema, M. H., Valenta, M. O., Held, Ľ.: Empirical View on Continuing Education System. In: Hochschule Anhalt, Köthen Germany in February 2000, s. 21-28.

Prokop, P., Žoldošová, K., Kirchmayerová, J.: Prírodovedné predmety v teréne. In: Učiteľské noviny 50, (1) 7, 2000.

Prokop, P., Žoldošová, K.: Téma mravce v učive prírodopisu pre základné školy. In: Biológia, ekológia, chémia, 5, č. 2, 2000, s. 27 - 31.

Prokop, P., Žoldošová, K.: Téma mravce v učive prírodopisu pre základné školy (pokračovanie). In: Biológia, ekológia, chémia, 5, č. 3, 2000, s. 24 - 27.

Reguli, J., Linkešová, M.: Malý prieskum názorov úspešných riešiteľov chemických olympiád. In: Chemické listy, 94, č. 9, 2000, s. 1017.

Serátor, M., Linkešová, M.: Kapitoly z histórie chémie, Trnava, PdF TU, 2000, s. 108.

 

Prihlásenie01.JPG

Reklama